سایر اخبار

برگزاری بوت کمپ آشنایی با مهارت های منتورینگ در حوزه فنآوری های دیجیتال در موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

برگزاری بوت کمپ آشنایی با مهارت های منتورینگ در حوزه فنآوری های دیجیتال

پیمایش به بالا