کسب و کارهای آینده دار

در حالی که تمام کشورها در حال رویایی با ویروس کووید 19 هستند، دنیا در زمان سختی به سر میبرد. در این مدت خبرهاي زیادي از افرادي که شغل خود را از دست دادند یا تعلیق شدند، چه ایده هاي کسب و کاري براي آینده مناسب هستند؟ برای گرفتن اطلاعات و مشاوره میتواند به مقاله مشاوره کسب و کار چیست؟ نگاهی بیاندازید.
تکنولوژي تندرستی امیدبخش ترین و بادوام ترین فکري که براي کسب و کار در آینده وجود دارد، تکنولوژی تندرستی و سلامتی است. بازار این تکنولوژي مدام در حال پیشرفت و رشد تقاضاست. تعداد افرادي که از ابزارها و برنامه هاي سلامتی و تندرستی براي پیگیري وضعیت سلامتی خود استفاده می کنند، روز به روز در حال زیاد شدن است. این تکنولوژي هر روز یک قدم از روز قبل جلوتر می رود. همچنین برای گرفتن اطلاعات بیشتر میتوانید به مقاله ی کسب و کار جدید را توصیف کنید نگاهی بیاندازید. بعضی از نمونه هایی که این تکنولوژي در آینده در آن ها جاي گیر خواهد شد، عبارت اند از:
• بررسی کننده هاي سلامتی که در سنسورها قرار می گیرد و همین طور ضربان قلب را ارزیابی میکنند؛
• مقیاس هاي هوشمند براي پیگیري کم شدن وزن در هنگام انجام فعالیت هاي بدنی؛
• ابزارهاي باشگاه هوشمند؛
• اپ و وسایل بهبود خواب؛
• آینه اي با واقعیت افزوده شده در زمینه تبدیل شدن به کلاس ورزش مجازي؛
• ابزارهاي متصل براي ارزیابی یا ضبط پارامترهاي سلامتی و تندرستی .

محصولات جدید زیادي در حال رونمایی در تکنولوژي سلامتی هستند

شما می توانید در حوزه تکنولوژي هاي هوشمند سلامتی شروع به فعالیت کنید یا این که محصولات بی نظیر و خاص خود را ارتقا دهید. رباتیک و ماشینی کردن دومین موردي که در لیست ایده کسب و کار براي 2021 جاي می گیرد، رباتیک و ماشینی کردن است. ماشین هایی که ساخته و تولید شده اند تا کارهاي نیروي انسانی را انجام دهند. در آینده ربات ها در زندگی ما بخشی را به خود اختصاص خواهند داد. در حال حاضر در بسیاري از کشورها، ربات ها براي انجام کارهاي مشخصی تطبیق داده شده اند. یکی از این نمونه ماشین ها، ربات الکساست که به عنوان یک منشی شخصی کارهایی را یاد می گیرد و آن ها را انجام می دهد.
به محض این که دوره این ربات ها آغاز شود، افراد شغل هاي خودشان را از دست خواهند داد؛ اما از طرف دیگر، این ربات ها و ماشینی شدن موقعیت بسیار خوبی را براي افراد کارفرما و موسس فراهم خواهد کرد. همچنین شما میتوانید از مقاله 3 استراتژی کسب و کار عمومی بهره ببرید.

موقعیتهاي شغلی در این حوزه بسیار زیاد و بی پایان هستند که بعضی از آن ها شامل موارد زیر می شود:
• ارتقا ربات ها براي انجام کارهایی در زمینه هاي نظافت، ساخت و ساز و سرگرمی؛
• برنامه ریزي کردن روبات ها بر طبق نیاز بشر؛
• تعمیر و نگهداري از ربات ها .

تصاویر و ویدئوهاي 360 درجه:

یکی دیگر از کسب و کارهاي تازه اي که در آینده حرفی براي گفتن خواهد داشت، تصاویر و ویدئوهاي 360درجه است. این حوزه به طور کلی کشف نشده است و در عین حال پتانسیل زیادي هم دارد.
تصاویر 360 درجه را با کمک دوربین هاي مخصوصی می گیرند که مجهز به چندین لنز یا دوربین شده انددلیل اهمیت این تصاویر و ویدئوها، ارائه نمایی جامع و کامل از محیط به همراه تمام جزییات است.
باید بگوییم که این صنعت در تجارت و کسب و کار کاربردهاي زیادي دارد. می توانید در حوزه هاي برنامه ریزي، املاك و مستغلات، طراحی منظر، بازي و گیم و حوزه سرگرمی از این تکنولوژي بهره زیادي برد. بعضی ازنمونه هایی که این تکنولوژي در آن ها کاربرد دارد، عبارتند از:
• فروش دوربین هاي مخصوص و تجهیزات فیلم برداري؛
• تصویر برداري و فیلم برداري 360 درجه؛
• تعمیر و نگهداري دوربین ها و تجهیزات آن ها؛
• ترکیب کردن تصاویر و عکس هاي دیجیتال .

پویایی خرد:

پویایی خرد واژه اي جدید و تازه براي بسیاري از ماست که معناي آن، استفاده از ماشین هاي سبک وزن با سرعت هاي پایین براي اهداف حمل و نقلی است. همان طور که می دانید، ترافیک مشکلات زیادي را براي ما به وجود آورده است که یکی از راهکارهاي موجود براي مقابله با آن، پویایی خرد است
در این صنعت از دوچرخه هاي برقی، اسکوترهاي برقی، اسکیت برد و دوچرخه هاي پدالی برقی استفاده می شود. آینده حمل و نقل در شهرها از آن این صنعت است. حوزه هایی که می توان از صنعت پویایی خرد بهره برد، شامل موارد زیر می شود:
• راه اندازي کسب و کار کرایه وسایل موجود در این حوزه؛
• ارتقا و فروش وسایل موجود در این حوزه؛
• ارتقا اپ و پلتفرم براي به اشتراك گذاشتن وسایل موجود در این حوزه؛
هاي مخصوص براي پیگیري موقعیت این وسایل GPS .

صنعت گردشگري از فضا:

یکی از بهترین ایده هایی که براي کسب و کار در آینده اي نه چندان دور وجود دارد، بازدارید از فضاست. صنعت گردشگري از فضا به معناي این است که براي اهداف تفریح و سرگرمی، انسان از فضا دیدن کند. در بعضی از کشورهاي دنیا مثل ایالات متحده آمریکا، این صنعت همین الان هم آغاز شده است. تنها تعداد محدودي از افراد اجازه بازدید از فضا را دارند. در این صنعت به متخصصین حرفه اي زیادي نیاز است. فرصت هاي شغلی که در این حوزه نهفته اند، عبارتند از:
• ساخت شاتل هاي فضایی؛
• فروش و وساخت سوخت مربوط به تجهیزات فضایی؛
• بیمه ارزیابی ریسک مربوط به کار .

خودروهاي برقی:

خودروهاي برقی تقریبا به واقعیت پیوسته اند و در آینده موقعیت هاي شغلی بسیاري را براي تعداد زیادي از افراد فراهم می کنند. انتظار می رود که از خودروهاي برقی در بسیاري از موارد استفاده شود. تنها دلیلی که ازین خودروها استقبال می شود، طول عمر و پایداري شان است.
به محض این که خودروهاي برقی پا به عرصه میدان بگذارند، فرصت هاي شغلی چشم گیري را با خود به همراه خواهند آورد. بعضی از شغل ها عبارت اند از:
• گاراژ سرویس خودروهاي برقی؛
• ساخت ایستگاه هاي شارژ این وسایل؛
• ساخت و فروش قطعات این خودروها؛
• تعویض و اوراق کردن باتري این خودروها .

ایستگاه هاي شارژ خودرو:

در آینده خودروهاي برقی را در همه جا خواهیم دید. به محض این که این خودروها به دنیاي ما بیایند، به طورقطع به مراکز شارژ نیاز خواهند داشت.
مراکز شارژ خودرو، مراکزي هستند که با توقف در آن ها می توان باتري این خودروها را شارژ کرد. نبود این جایگاه ها یک معضل بزرگ ایجاد خواهد کرد. در آینده خواهیم دید که ایستگاه هاي شارژ جایگزین پمپ هاي بنزین و گاز شده اند.
بی شک راه اندازه کسب و کار نصب این جایگاه ها گزینه اي بسیار مناسب براي آینده است. می توانید ابتدا در چندین شهر محدود این جایگاه ها را راه اندازي کنید و سپس به مرور زمان به شهرهاي اطراف بروید و کسب وکار خود را گسترش دهید.

امنیت سایبری:

امنیت سایبري یک حوزه همیشه بادوام است. نام دیگري که براي امنیت سایبري انتخاب شده، امنیت اطلاعات است .منظور از امنیت سایبري، ایمن کردن کامپیوترها، سرورها، شبکه هاي اینترنتی و دستگاه هاي الکترونیکی شخصی در برابر هک شدن و ویروس هاي خرابکار است. از آن جایی که حملات سایبري روز به روز در حال بیشتر شدن هستند، زیر ساخت هاي امنیتی و امنیت سایبري براي دفاع هم چون سپري در برابر این حملات، لازم و ضروري است. چندین ایده کسب و کار که میتوان در حوزه امنیت سایبري آن ها را پیاده سازي کرد؛ شامل موارد زیر می شود:
• مشاوره امنیت سایبري؛
• ارتقا و نگهداري زیرساخت هاي امنیتی؛
• طراحی و فروش راهکارهاي امنیتی IT.

خودکار سازي یا ماشینی کردن خانه:

ماشینی کردن خانه همان معناي دیگر آینده است. در آینده تمام خانه ها به اینترنت مجهز خواهند شد و تمامکارهاي خانه را از راه دور می توان انجام داد.
لازمه راه اندازي این طرح، مکالمه اسباب و وسایل خانه با فعال سازي انسان هاست .علاوه بر این، بایستی تمام وسایل و ابزارهاي خانه در یک مکان واحد برنامه ریزي شوند و با هم یکپارچه باشند. ایده هایی که براي راهاندازي کسب و کار در این حوزه وجود دارد عبارت اند از:
• تبدیل کردن وسایل و تجهیزات قدیمی خانه به ابزارهاي ماشینی و خودکار؛
• فروش راه حل کامل خودکار سازي خانه؛
• تعمیر و نگهداري وسایل خودکار و ماشینی شده خانه .

ساخت انرژي خورشیدی در منزل:

انرژي خورشید، یک منبع انرژي پاکیزه به حساب می آید. تکنولوژي تولید انرژي خورشیدي در حال پیشرفت و بهتر شدن است. از آن جایی که براي استفاده از این نیرو نیازي به پرداخت مالیات نیست و در عین حال در پرداخت وجه برق و هزینه هاي جانبی صرفه جویی می شود، تمام مردم کم کم در حال روي آوردن به استفاده
از انرژي خورشیدي هستند. وقتی که کار ساخت و راه اندازي پنل هاي خورشیدي به پایان رسید، دیگر هیچ نگرانی از بابت پرداخت قبض
هاي برق نخواهید داشتاگر به فکر راه اندازي این کسب و کار هستید، می توانید در زمینه فروش و نصب این پنل ها شروع به کار کنید.

ملاقات تصویري با پزشک:

ایده دیگري که در این لیست جاي گرفته، ملاقات تصویري با پزشک است. همان طور که می دانید، به خاطر گسترس ویروس کووید 19 مردم ترجیح می دهند که به مراکز درمانی مراجعه نکنند. همین هم باعث می شودکه ایده ملاقات تصویري با پزشک شکلی جدید به خود بگیرد.
شما به عنوان فردي که به دنبال راه اندازي این کسب و کار هستید، باید یک سیستم مشاوره و قرار آنلاین پزشکی که قابل اطمینان، متقابل و مورد پسند باشد را راه اندازي کنید.
ملاقات تصویري با پزشک یکی از برترین ایده هاي کسب و کار براي آینده اي نه چندان دور است. سلول هاي بنیادي و منجمد یکی دیگر از کسب و کارهایی که همیشه پابرجا خواهد ماند و تازه در حال ورود به میدان است، سلول هاي بنیادي و منجمد است. در این کسب و کار، بافت هاي انسان را براي استفاده در سال هاي آینده جمع آوري می کنند که شامل: اهدا اسپرم، تخمک، بند ناف و دیگر موارد است. راه اندازي این کار به پول و سرمایه زیادي نیاز دارد. اگر فکر می کنید که منبع مالی لازم و صلاحیت آن رادارید، می توانید دست به کار شوید. ایده سلول هاي بنیادي و منجمد یک ایده امید بخش براي آینده است.

مرکز تماس تصویری:

ایده بعدي که در این لیست قرار می گیرد، مرکز تماس تصویري است. روزهایی که در شهر مراکز تماس حضوري نصب می کردند به پایان رسیده است. مرکز تماس تصویري مرکزي است که کارهاي اعضا تیمی که ازنظر جغرافیایی پراکنده هستند در یک مجموعه واحد جمع می کنند.
در این راهکار در هزینه ها صرفه جویی خواهد شد. این تجارت از خانه آغاز می شود؛ اما با این وجود باید به زمان و مدیریت منابع هم توجه کنید.

پوشیدنی ها:

پوشیدنی ها گزینه بعدي کسب و کار در سال 2021 و بعد از ان است. زمان زیادي است که مردم از پوشاكاستفاده می کنند و براي بسیاري از آن ها، پوشاك به یک سمبل وضعیتی تبدیل شده است.
پوشاك کاربردهاي بسیاري متنوعی دارند و می توانند اطلاعاتی درباره وضعیت سلامتی فرد، مثل: ضربان قلبمیزان کالري سوخته شده، فشار خون و زمانی را که صرف انجام حرکات ورزشی می کند را اندازه گیري نماید.،
امروزه محققان در حال ارتقا و رشد کارکردهاي دیگر هستند که شامل: اندازه گیري میزان الکل موجود در خون، بررسی وضعیت سلامتی فرد، خطر سلامتی، پیش بینی تغییرات خلق و خوي فرد در آینده، میزان استرس وموارد از این قبیل را اندازه گیري می کند. چندین مورد از ایده هایی که در این حوزه وجود دارند، عبارتند از:
• فروش محصولات پوشیدنی؛
• ارتقا یک وسیله پوشیدنی جدید که قابلیتی منحصر به فرد داشته باشد؛
• تعمیر ابزار پوشیدنی .

ربات هاي مخصوص چت:

ربات هاي مخصوص چت در حقیقت برنامه هاي کامپیوتري هستند که براي تشویق طرفین به مکالمه کردن با
فرد دیگر از طریق پیامک یا صدا انجام می شود. از ربات هاي مخصوص چت براي پشتیانی از مشتریان، تولید لید یا سرنخ و همین طور برطرف کردن و حل مشکلات استفاده می شود. امروزه استفاده از ربات هاي مخصوص چت روز به روز در حال افزایش است؛ طوري که مردم ترجیح می دهند به جاي صحبت کردن با انسان، با برنامه ها صحبت کنند. این ربات ها در زمان صرفه
جویی می کنند و به کسب و کارها ارزش و اعتبار می بخشند. اگر تخصص فنی در این زمینه دارید، می توانید ربات هاي مخصوص چت سفارشی را ارتقا داده و آن ها را دربازارها بفروشید.

بیزینس تکنولوژی VR: 

حقیقت تصویري است. حقیقت تصویري و بصري نوعی تکنولوژي کامپیوتري است که محیطی ، VR منظور از شبیه ساز را ایجاد می کند. از این تکنولوژي براي کسب تجربه هاي بصري بر روي صفحه هاي نمایش استفادهمی شود و براي افراد تجربه سه بعدي و عمیق به وجود آورد. از این تکنولوژي می توان در صنایع مختلف استفاده کرد؛ مثلا: می توان در حوزه هاي پزشکی، املاك و مستغلات، دفاعی، تولید و ساخت و صنایع از این قبیل بهره برد.

هوش مصنوعی در لید جنریشن (تولید سرنخ):

هوش مصنوعی یکی دیگر از تکنولوژي هایی است که آینده را رقم خواهد زد. از این تکنولوژي می توان در صنایع متعدد استفاده کرد. یکی از این گزینه هاي مناسب، استفاده از هوش مصنوعی در تولید لید یا سر نخ است. می توانید با استفاده از تولید لید، از رفتار مشتري مطلع شوید و آن را پیش بینی کنید. با کمک هوش مصنوعی می توان لیدهاي بیشتري را به فروش تبدیل کرد. یکی دیگر از حوزه هایی که این تکنولوژي در آنکاربرد دارد، ساخت پایپ لاین فروش است.

تولید بیوسوخت:

محصولاتی که در آینده وجود خواهند داشت، بیو سوخت خواهند بود. به واسطه کنش و واکنش هاي شیمیایی، بیو سوخت با استفاده از زیست توده ها به دست می آید. بیو سوخت نوعی سوخت پایاست که در خوروها به عنوان سوخت می توان از آن استفاده کرد و همین طور در صنایع هم کاربردهاي زیادي داردتولید بیو سوخت گزینه اي عالی براي کسب و کار در آینده خواهد بود. اگر در این حوزه توانایی کافی را داریدبهتر است شروع به تولید بیو سوخت کنید.

کشاورزي عمودي:

ایده بعدي که در لیست کسب و کارهاي آینده قرار گرفته، کشاورزي عمودي است که ایده اي همیشه پایا،.
خواهد بود. از آن جایی که جمعیت انسان ها روز به روز در حال افزایش است و فضاي کافی در دسترس نیستبایستی محصولات کشاورزي بیشتري تولید شود. یکی از راه هایی که براي رسیدن به این هدف وجود داردکشاورزي به صورت عمودي است.،، به جاي این که محصولات کشاورزي را روي سطوح افقی پرورش دهید، می توانید از سطوح عمودي براي این کار استفاده کنید. این تکنولوژي در بسیاري از شهرهاي دنیا اجرا شده است. علاوه بر این، یکی دیگر از حوزه هاي مرتبط به کشاورزي عمودي، باغداري عمودي است که پتانسیل زیادي دارد.
فروش محصولات خوراکی ماشین فروش محصولات خوراکی براي دریافت خودکار محصولات خوراکی بر اساس کارت یا پول ورودي است.
خوراکی هایی که این ماشین ها به مشتریان می دهند؛ شامل :انواع اسنک ها، نوشیدنی ها، چیپس و خوراکی هاي از این قبیل می شود.
استفاده از این تکنولوژي در کشورهاي غربی بسیار رایج است؛ اما در بسیاري از کشورها همچنان یک تکنولوژي تازه وارد به حساب می آید. در کسب و کار تولید محصولات خوراکی، می توانید شروع به ساخت یا فروش ماشین هاي لازم در این حیطه کنید.

بازي آنلاین:

گیمینگ آنلاین در میان برترین و پایدارترین ایده هاي کسب و کار در آینده خواهد بود. مردم دیوانه بازي هاي آنلاین هستند. همان طور که تخمین زده شده، صنعت گیمینگ آنلاین هر ساله 22 درصد رشد می کند و بیشز 35 درصد گیمر آنلاین در سراسر دنیا وجود دارد که تعداد آن ها روز به روز در حال افزایش است.
ا کسب و کار گیمینگ آنلاین یکی از گزینه هاي پرسود و پرمنفعت براي راه اندازي تجارت است که با کمک آن می توانید پول زیادي به دست آورید. می توانید بازي هاي خود را بسازید و روانه بازار کنید یا بازي ها را به صورت آنلاین به فروش برسانید و به عنوان فروشنده فعالیت کنید.

نتیجه گیري هاي نهایی

تمام ایده هایی که براي کسب و کار در این لیست قرار داده شده، پتانسیل زیادي دارند. شاید فکر کنید که الان بعضی از این ایده ها غیرواقعی هستند؛ اما با گذشت زمان نخواهید توانست مانع از پدیدار و شکوفا شدن این کسب و کارها در آینده شوید. باید زمان، انرژي و پول خود را صرف رسیدگی به این ایده هاي کسب و کار کنید تا آینده خود را تضمین کرده باشید.

پیمایش به بالا