سایر رویداد ها

اولین رویداد صنعت موسیقی

از سوی شتابدهنده صنایع خلاق ققنوس و با همکاری وزارت کار، زیست بوم تولید محتوای دیجیتال ابر زندگی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مجموعه فرهنگی اکو، دانشگاه هنر با هدف تشویق و ترویج توسعه فناوری در حوزه صنعت موسیقی ارائه شده است. درواقع این رویداد فرصتی را برای مخاطبان فراهم میکند تا در یک مسابقه علمی و عملیاتی نسبت به ارائه ایدهها و طرحهای عملیاتی و اجرایی خود با محوریت فرهنگ سازی، اطلاع رسانی، فناوری های دیجیتال و سرگرمی و… اقدام کنند.
جهت ثبت نام در رویداد به آدرس سایت www.mit2019.ir مراجعه کنید.

#اولینرویدادکارآفرینیصنعتموسیقی #موسیقی #کارآفرینی #ابرزندگی #ایدههایخلاق #فناوری #دانشگاههنر #هنر #اپلیکیشن

پیمایش به بالا